වර්ජන පිටුපස අපි නෑ – හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය වැඩවර්ජන පිටිපස්‌සේ සිටිනවයි කියන කතාව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප කරන බවත් එසේ වැඩ වර්ජන කරන්නේ නම් දැන් කරන ආකාරයට...
Read More

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය වන ‘බොඩි ඩොක් ‘ මාලබේ

කිසිදු ව්‍යායාම් පසුබිමක් නොමැති සේවා ලාභීන්ටද පහසුවෙන් සහභාගී වීමට වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය වන ‘බොඩි ඩොක්...
Read More